Top máy đào HOT nhất

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon A9 50k sol(Sẵn)/130tr/130tr
$54.52 / ngày
(4 ngày)/125tr/50tr
(25-30/08)/105tr/50tr
(01-10/09)/88tr/50tr
(10-20/09)/79tr/50tr
iBeLink DSM6T 6Ths(Sẵn)/60tr/60tr
$12.06 / ngày
Innosilicon D9 2.1Ths(Sẵn)/30tr/30tr
$4.75 / ngày
Antminer Z9 10k sol(24/08-04/09)/22.5tr/10tr
$15.27 / ngày
(05-15/09)/21tr/10tr
Antminer Z9+ 40k sol(05-15/09)/80tr/30tr
$49.07 / ngày

Top máy đào lợi nhuận ổn định

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Baikal X10 10Ghs(Sẵn)/24tr/24tr
$2.81 / ngày
Antminer S9i 14.5Ths(01-10/08)/15tr/5tr
$3.73 / ngày
Antminer S9i 14Ths(10 ngày)/12tr/5tr
$3.61 / ngày
Antminer S9i 13.5Ths(Sẵn)/10tr/5tr
$3.48 / ngày
Antminer L3++ 580Mhs(Sẵn)/7tr/7tr
$1.70 / ngày
Antminer L3+ 504Mhs(Sẵn)/6tr/6tr
$1.70 / ngày
Innosilicon S11 3.83Ths(Sẵn)/30tr/30tr
$5.13 / ngày
Antminer E3 190Mhs(Sẵn)/34tr/34tr
$4.04 / ngày

Máy đào Bitcoin Algo SHA256

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer S9i 14.5Ths(01-10/08)/15tr/5tr
$3.76 / ngày
Antminer S9i 14Ths(10 ngày)/12tr/5tr
$3.63 / ngày
Antminer S9i 13.5Ths(Sẵn)/10tr/5tr
$3.50 / ngày
Antminer S9i 13Ths#
$3.37 / ngày
Antminer T9 10.5Ths(10 ngày)/5tr/5tr
$2.72 / ngày
Antminer V9 4Ths(Sẵn)/3tr/3tr
$1.04 / ngày
AvalonMiner 841 13Ths(7 ngày)/14tr/10tr
$3.37 / ngày
Innosilicon T2 17.2Ths(7 ngày)/25tr/20tr
$4.46 / ngày

Máy đào Decred Algo Blake256R14

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon D9 2.1Ths(Sẵn)/38tr/38tr
$4.59 / ngày
iBelink DSM 6Ths(Sẵn)/80tr/80tr
$12.52 / ngày

Máy đào Algo Equihash

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon A9 50k sol(Sẵn)/130tr/130tr
$54.52 / ngày
(4 ngày)/125tr/50tr
(25-30/08)/105tr/50tr
(01-10/09)/88tr/50tr
(10-20/09)/79tr/50tr
Antminer Z9 mini 10k sol(24/08-04/09)/22.5tr/10tr
$10.90 / ngày
(05-15/09)/21tr/10tr

Máy đào Siacoin Algo Blake2B

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon S11 3.83Ths(Sẵn)/30tr/30tr
$5.34 / ngày
OBelisk SC1 800Ghs(June)/#/#
$1.09 / ngày
Antminer A3 815Ghs(Sẵn)/5tr/5tr
$1.11 / ngày

Máy đào Dashcoin Algo X11

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon A5 32.5Ghs(7 ngày)/27tr/20tr
$2.78 / ngày
Innosilicon A5+ 65Ghs(7 ngày)/54tr/30tr
$5.55 / ngày
Antminer D3 17.5Ghs(10 ngày)/7tr/5tr
$1.50 / ngày
IbeLink DM56 56Ghs(7 ngày)/45tr/20tr
$4.79 / ngày

Máy đào Algo CryptoNight-Lite

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Baikal Gaint N 40Khs(Sẵn)/6tr/6tr
$0.47 / ngày
Baikal Gaint N+ 80Khs(4 ngày)/7.5tr/7.5tr
$0.94 / ngày
PinIdea RR200 55Khs#/#/#
$0.56 / ngày

Máy đào Baikal đa thuật toán

Mã máyĐiệnDoanh thu
Baikal X10 10Ghs150wMy-Gtl
$2.81 / ngày

(Sẵn)/24tr/24tr390wQubit
$4.32 / ngày

120wSkein
$3.64 / ngày

360wQuark
$6.22 / ngày
200wX11Gost
$2.28 / ngày
250wNist5
$0.00 / ngày
Baikal Gaint B 160Ghs
(5 ngày)/20tr/20tr410wBla256R14
$0.32 / ngày
400wLbry
$1.47 / ngày
210wPascal
$1.12 / ngày

Máy đào Litecoin Algo Scrypt

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer L3++ 580Mhs(Sẵn)/7tr/7tr
$2.01 / ngày
Antminer L3+ 504Mhs(Sẵn)/6tr/6tr
$1.74 / ngày
Innosilicon A6 1.23Ghs(7 ngày)/25tr/#
$4.26 / ngày
Innosilicon A4+ 620Mhs(Sẵn)/10tr/5tr
$2.15 / ngày

Máy đào Algo CryptoNight

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer X3 220Khs(Sẵn)/38tr/38tr
$4.49 / ngày
(10 ngày)/36tr/36tr
Innosilicon A8+ 248Khs(Sẵn)/40tr/40tr
$4.49 / ngày
Baikal Gaint N240 240Khs(Sẵn)/40tr/40tr
$4.15 / ngày

Máy đào Ethereum và VGA

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer E3 190Mhs(Sẵn)/36tr/36tr
$3.86 / ngày
Antminer G2 220Mhs#/#/#
$4.72 / ngày
Pandaminer B3 230Mhs(7 ngày)/57tr/40tr
$4.94 / ngày
8 VGA 250-260(Sẵn)/56tr/56tr
$0.00 / ngày
6 VGA 580#/#/#
$3.89 / ngày
6 VGA 570#/#/#
$3.59 / ngày
6 VGA 1070#/#/#
$3.86 / ngày
6 VGA 1060#/#/#
$2.90 / ngày
6 VGA Vega64#/#/#
$7.54 / ngày