Arbitrum Foundation bán token ARB trước cuộc bỏ phiếu AIP-1

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Arbitrum Foundation đã bắt đầu bán token ARB để đổi lấy stablecoin ngay cả trước khi cộng đồng quản trị chủ sở hữu token của họ phê duyệt ngân sách gần 1 tỷ USD của tổ chức.

Arbitrum Foundation coi gói quản trị toàn diện Đề xuất cải tiến Arbitrum (AIP-1) là một sự chấp thuận cho các quyết định mà tổ chức đưa ra, chẳng hạn như nhận 7,5% tổng số token ARB. Để đạt được mục tiêu này, Arbitrum Foundation đã bắt đầu sử dụng các token ARB vì lợi ích của DAO, bao gồm chuyển đổi một số tiền thành stablecoin cho các mục đích hoạt động.

Trước đó, những người quản trị đã kêu gọi chương trình trợ cấp cho Arbitrum Foundation, theo đề xuất, nền tảng sẽ nhận được 750 triệu token ARB (khoảng hơn 1 tỷ USD), có thể được sử dụng mà không cần sự chấp thuận của chủ sở hữu.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr