Arbitrum đưa ra đề xuất AIP-1, giới thiệu Arbitrum DAO và xin tài trợ 1 tỷ USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Arbitrum đã bỏ phiếu về đề xuất giới thiệu cơ quan quản lý cho tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) mới thành lập. Với tiêu đề “Đề xuất cải thiện Arbitrum 1 (AIP-1)” phác thảo các bước để thành lập Arbitrum Foundation để chịu trách nhiệm phát triển hệ sinh thái Arbitrum.

Thực thể đằng sau đề xuất, Arbitrum DAO có quyền quản trị trực tiếp trên chuỗi đối với kho bạc DAO theo quy trình AIP được quy định trong điều lệ Arbitrum DAO. Lemma cũng yêu cầu thêm 750 triệu token ARB, khoảng hơn 1 tỷ USD tại thời điểm báo chí, để cung cấp cho Arbitrum Foundation.

Cho đến nay, đề xuất đã nêu tên ba giám đốc ban đầu cho quỹ tương lai: Campbell Law, Edward Noyons và Ani Banerjee. Ngoài ra, một ủy ban gồm 12 thành viên quản lý. Mặc dù đề xuất vẫn chưa được phê duyệt, nhưng một ví đa chữ ký có địa chỉ “Arbitrum DAO Treasury 2” đã được tạo và kể từ đó đã nhận được gần 700 triệu token ARB. Nếu đề xuất được thông qua, Arbitrum Foundation sẽ nhận được hơn 1 tỷ USD nêu trên.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr