TVL của DeFi hiện tại còn 44,7 tỷ đô la

Dữ liệu trên Defillama cho thấy tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) hiện tại của các dự án DeFi là 44,7 tỷ USD, tăng 1,98% trong vòng 24 giờ. Năm tài sản hàng đầu bị khóa: MakerDAO (6,8 tỷ USD), Lido (6,08 tỷ USD), Aave (4,61 tỷ USD), Curve (3,87 tỷ USD) và Uniswap V3 (3,82 tỷ USD).

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr