Top 10 DeFi mới có lượng users cao nhất trong 24H (9/7)

Theo dữ liệu của DappRadar top 10 DeFi mới có lượng users cao nhất trong 24H:

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr