TON Foundation huy động 90 triệu USD

Những nhà quản lý của TON Foundation đã thành lập một quỹ hệ sinh thái mới trị giá 90 triệu USD, tiếp tục những nỗ lực gần đây để đưa dự án blockchain do Telegram sáng lập trở lại hoạt động.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr