Tình trạng của CRV Curve Finance sau khi thu hồi được khoản tấn công 450.000$

CRV đã tăng lên 1,42$ khi có thông báo rằng Curve Finance đã thu hồi được hơn 80% số tiền bị đánh cắp.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr