Rollkit hỗ trợ xây dựng Rollup trên mạng Bitcoin

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Celestia Rollkit (trước đây gọi là Rollmint) đã công bố hỗ trợ cho Bitcoin Sovereign Rollup, cho phép Rollkit Rollup sử dụng dữ liệu sẵn có của Bitcoin. Các nhà phát triển có thể tạo Rollup với các môi trường thực thi tùy ý, kế thừa các đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu và đảm bảo an toàn của Bitcoin.

Sự tích hợp này cho phép chạy EVM trên Bitcoin dưới dạng Rollkit Sovereign Rollup, mở rộng khả năng Rollup và giúp bắt đầu một thị trường lành mạnh cho phí giao dịch trên Bitcoin. Rollkit tuyên bố rằng lần này, bản nâng cấp Taproot và Ordinals dựa trên Bitcoin sử dụng Bitcoin để xuất bản dữ liệu tùy ý.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr