Ngân hàng Trung ương Châu Âu quyết tâm đẩy mạnh thanh toán bằng CBDC

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) thông báo thúc đẩy phương tiện thanh toán xuyên biên giới bằng CBDC. Họ muốn đánh bại Bitcoin (BTC) và stabecoin hiện có trên thị trường.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr