Netflix hợp tác cùng Polygon cho bộ sưu tập NFT mới

Hai bên sẽ hợp tác với nhau xây dựng bộ sưu tập NFT về loạt phim "Extraordinary Attorney Woo" giúp nâng cao nhận thức về chứng rối loạn tự kỷ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr