NEAR sắp được Unlock

Ngày mai 4/1, sẽ có 9.86 triệu $NEAR (khoảng 12.5 triệu USD) được unlock từ 4 vòng:

  • Venture Round 1 (2.1 triệu NEAR)
  • Community Grant & Programs (2.83 triệu)
  • Core Contributors (3.02 triệu)
  • Operations Grants (1.9 triệu)

Hiện tại, Total Unlocked đã được 539.9 triệu NEAR rồi, còn khoảng 225.5 triệu NEAR đang Locked.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr