Lido Finance thử nghiệm cho những người không chạy nodes trên mạng Solana

Để mở rộng quá trình xác thực trên mạng lưới Solana, Lido Finace đang thực hiện một thử nghiệm.

Chi tiết: Tại đây

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr