Hooked Protocol chuyển 100 triệu HOOK đến Binance Custody

Hooked Protocol sẽ chuyển 100 triệu token HOOK được phân bổ cho Binance Custody, dịch vụ lưu ký tổ chức của Binance. Các token này sẽ vẫn bị khóa và tuân theo lịch trình mở khóa ban đầu. Hoạt động chuyển sẽ diễn ra trong vòng 24 – 48 giờ tới, tại địa chỉ

Ngoài ra, các mã thông báo này sẽ được chuyển đến địa chỉ lưu ký của Binance trong vòng 24-48 giờ tới và việc lưu thông HOOK sẽ không thay đổi sau khi hoạt động. Lưu ý: Địa chỉ lưu trữ cụ thể là 0x99c1c5b6771dd96291A18d96225cDf67D3b6489A.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr