Forbes: 80% dân số sẽ sử dụng Bitcoin

Bản báo cáo từ Blockware Solution cho biết cuối thập kỷ này, Bitcoin sẽ đạt độ phổ biến tới 10% dân số và lên đến 80% vào năm 2050. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr