Dự án Ankr bị hacker tấn công

Contract của Ankr aBNBc đã bị tấn công, kẻ này đã đúc thêm 10 nghìn tỷ aBNBc, ngay sau đó tiếp tục chuyển 900 BNB thành Tornado Cash.

Hiện tại, người khai thác đã đổi thành công hơn 5 triệu USDC .

ANKR hiện đang làm việc với các sàn giao dịch để ngừng giao dịch ngay lập tức.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr