Damus tích hợp AI chatbot ChatGPT

Theo ghi nhận của Thecoindesk, ứng dụng xã hội mở Damus trên giao thức Nostr, thông báo rằng ứng dụng đã tích hợp AI chatbot ChatGPT, được tối ưu hóa để trò chuyện và hỗ trợ nhiều người dùng tương tác với cùng một chatbot.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr