CZ kiện công ty con Bloomberg vì đưa tin sai sự thật

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đang kiện công ty con Modern Media Company tại Trung Quốc của Bloomberg vì tội phỉ báng với tiêu đề bài viết ban đầu là "Changpeng Zhao's Ponzi Scheme" trước khi sửa đổi sau đó.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr