Coinbase hỗ trợ gửi và nhận các tài sản trên Avalanche C-Chain

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Coinbase sẽ cho phép người dùng đủ điều kiện gửi và nhận ETH, USDC, DAI và WBTC trên Avalanche C-Chain. Đây là blockchain Layer-1 có thông lượng nhanh, phí giao dịch thấp, hỗ trợ EVM và cho phép các nhà phát triển triển khai các hợp đồng thông minh Solidity.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr