Coinbase Base tích hợp Chainlink

Base, mạng thử nghiệm Layer-2 của Coinbase, sẽ sử dụng biểu đồ giá oracle của Chainlink. Base cũng sẽ tham gia chương trình quy mô của Chainlink, bao gồm chi phí vận hành nhất định của các dịch vụ Chainlink, nhằm mục đích giảm chi phí cho nhà phát triển.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr