Bang California điều tra các khoản lãi suất bằng tiền điện tử

Cục Đổi mới và Bảo vệ Tài chính California (DFPI) nhấn mạnh mọi người cần cẩn trọng khi sử dụng các tài sản tiền điện tử có lại suất và cơ quan này đang tạo ra các khung pháp lý để kiểm soát điều này.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr