ZetaChain Verifier Incentive Testnet khởi chạy

Theo ghi nhận của Thecoindesk, mạng thử nghiệm khuyến khích nền tảng hợp đồng thông minh chuỗi chéo ZetaChain đã được ra mắt và đang mở cho các ứng dụng. Mạng thử nghiệm sẽ bao gồm bốn giai đoạn:

1. Thiết lập trình xác thực và tạo mạng.

2. Thử nghiệm căng thẳng và kịch bản.

3. Thử nghiệm tập trung vào an toàn.

4. Bảo trì và lập kế hoạch mạng thử nghiệm dài hạn.

Nhóm cho biết họ sẽ thưởng cho những người tham gia đủ điều kiện và được phê duyệt, những người đóng góp tích cực cho mạng thử nghiệm.

ZetaChain là một blockchain Layer-1 với khả năng tương tác chuỗi chéo tích hợp, được thiết kế để kết nối tất cả các blockchain, bao gồm các chuỗi hợp đồng không thông minh như Bitcoin và Dogecoin. Thông qua bộ công cụ ZetaChain, các nhà phát triển có thể xây dựng các dApp toàn chuỗi.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr