Thecoindesk | Crypto market for the smart money

WePiggy sẽ tích hợp Moonriver

Nền tảng cho vay DeFi WePiggy sẽ cập bến Polkadot, Moonbeam và trước hết là với Moonriver. WePiggy sẽ tham gia vào hệ sinh thái dự án DeFi ngày càng phát triển được xây dựng trên Moonbeam để cung cấp cho cộng đồng Kusama và Polkadot một thỏa thuận cho vay chuỗi chéo an toàn, mạnh mẽ và có trải nghiệm tốt của người dùng trên wepiggy.io.

Comment Subcibe