Thecoindesk | Crypto market for the smart money

WeChat đã chặn tất cả các tài khoản liên quan đến NFT

Wechat đã chặn hàng chục tài khoản liên quan tới NFT. Cụ thể, công ty này cho rằng họ đang nỗ lực ngăn chặn các tài khoản phát tán những thông tin đầu cơ làm ảnh hưởng tới thị trường.

Comment Subcibe