Voyager không đảm bảo việc đền bù cho tất cả khách hàng

Đại diện Voyager cho biết việc đền bù tài sản dựa trên quá trình tái cấu trúc và thu hồi tài sản từ Three Arrows Capital và sẽ không đảm bảo tất cả đều nhận được tiền.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr