Việc triển khai các hợp đồng thông minh Ethereum trong năm 2022 đã tăng 293%

Theo báo cáo, số lượng hợp đồng thông minh được triển khai trong quý 4 năm 2022 đã tăng 453% theo quý lên 4,6 triệu. Ngoài ra, vào quý 4 năm 2022, việc triển khai các hợp đồng thông minh trên mạng thử nghiệm Ethereum Goerli đã tăng 187%, tăng 721% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục 2,7 triệu.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr