Việc mở rộng sang BNB CHAIN của DEX hệ Avalanche

Trader Joe và NFT marketplace Joepegs sẽ được triển khai trên BNB Chain vào cuối tháng 3. Việc này giúp anh em trên BNB Chain có thể giao dịch các bộ sưu tập NFT mới marketplace Joepegs.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr