Tỷ lệ phí bảo hiểm âm của Grayscale GBTC vượt quá 45%, đạt mức thấp kỷ lục

Phí bảo hiểm âm của Quỹ ủy thác Bitcoin Grayscale (GBTC) đạt 45,2%, mức thấp kỷ lục mới. Ngoài ra, phí bảo hiểm âm của ETH Trust là 44,65%, phí bảo hiểm âm của BCH Trust là 32,61%, phí bảo hiểm âm của LTC Trust là 48,28% và phí bảo hiểm âm của ETC Trust là 66,99%. DCG nợ công ty con Genesis hơn 1,1 tỷ USD và yêu cầu không tiết lộ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr