Thecoindesk | Crypto market for the smart money

TVL của KyberSwap trên BitTorrent Chain vượt qua 5 triệu USD

TVL của KyberSwap trên BitTorrent Chain đã vượt quá 5 triệu USD. 

BitTorrent Chain là giao thức mở rộng khả năng tương tác chuỗi chéo đầu tiên cho các chuỗi không đồng nhất, sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS).

Comment Subcibe