TRONDAO Reserve mua 20 triệu đô la USDD và TRX

Tổ chức này vừa mua USDD trị giá 10 triệu đô la và TRX trị giá 10 triệu đô la vào kho dự trữ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr