Trang tìm kiếm “Bitcoin” Douyin thêm thông báo cảnh báo rủi ro

Trang tìm kiếm “Bitcoin” của Douyin đã thêm một thông báo cảnh báo rủi ro rằng: “Theo quy định quốc gia có liên quan, các loại tiền ảo không chính thức không có tư cách pháp lý giống như đấu thầu hợp pháp, vui lòng đầu tư cẩn thận”.

Theo tin tức ngày hôm qua, Ứng dụng Douyin đã hỗ trợ truy vấn dữ liệu thị trường Bitcoin.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr