Top 10 GameFi mới có lượng users cao nhất trong 24H (3/8)

Top 10 GameFi mới có lượng users cao nhất trong 24H theo dữ liệu của DappRadar:

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr