Top 10 DeFi mới có lượng users cao nhất 24H

Top 10 DeFi mới có lượng users cao nhất 24H theo dữ liệu của DappRadar:

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr