Tổng vị trí bị khóa của mạng Ethereum L2 là 4,23 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,59% trong 7 ngày qua

Tính đến thời điểm báo chí, tổng số vị trí bị khóa trên Ethereum Lớp 2 là 4,23 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,59% trong 7 ngày qua. Trong số đó, Arbitrum có số tiền khóa cao nhất, khoảng 2,26 tỷ đô la Mỹ, chiếm 53,41%; tiếp theo là Optimism, với số tiền khóa là 1,12 tỷ đô la Mỹ, chiếm 26,65%; thứ ba là DyDx , với số tiền bị khóa là 437 triệu đô la Mỹ, chiếm 53,41% so với 10,32%.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr