Tổng số hợp đồng thông minh được tạo trên chuỗi Arbitrum vượt quá 2 triệu, tăng gấp đôi trong vòng 5 tháng

Tổng số hợp đồng thông minh được tạo trên chuỗi Arbitrum của mạng layer 2 Ethereum đã vượt quá 2 triệu. Tính đến thời điểm hiện tại, có 2.001.535$ và giá trị tích lũy của tài sản ERC-20 trên chuỗi vượt quá 8,5 tỷ đô la Mỹ. Dữ liệu lịch sử cho thấy tổng số hợp đồng thông minh được tạo trên chuỗi Arbitrum sẽ vượt quá 1 triệu vào cuối tháng 11 năm 2022, có nghĩa là chỉ số này đã tăng gấp đôi sau chưa đầy 5 tháng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr