Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Tiền điện tử có thể thống trị lưu trữ và thay đổi giá trị vào năm 2030.

Cựu giám đốc quỹ Goldman Sachs, Raoul Pal đã cập nhật một biểu đồ quan trọng so sánh độ chấp nhận tiền điện tử với Internet, biểu đồ thể hiện tốc độ của các công nghệ tiếp cận một số lượng người dùng nhất định trong cùng một thời điểm.

Comment Subcibe