Three Arrows Capital đã rút 2.000 ETH từ Binance và địa chỉ hiện đang giữ 6.595 ETH

Theo Lookonchain, địa chỉ đánh dấu của Three Arrows Capital (3AC) đã rút 2.000 ETH từ Binance, địa chỉ hiện đang nắm giữ 6.595 ETH, khoảng 7,85 triệu đô la.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr