Thành viên nổi trội Allison Lee của SEC rời đi

Allison Herren Lee, một trong năm thành viên hội đồng quản trị của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã chính thúc nghỉ việc.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr