Thẩm phán phê duyệt khoản vay 70 triệu USD của B. Riley Commercial Capital cho công ty khai thác Core Scientific

Theo ghi nhận của Thecoindesk, một thẩm phán Texas sẽ chấp thuận B. Riley Commercial Capital cung cấp khoản vay 70 triệu USD cho công ty khai thác Bitcoin Core Scientific đã phá sản, đồng ý thành lập một ủy ban chính thức để đại diện cho quyền lợi của các cổ đông trong vụ phá sản và đang chờ đợi ngân sách của ủy ban, một phiên điều trần tương ứng sẽ được tổ chức vào thứ Sáu để thảo luận về việc bổ nhiệm ủy ban cổ đông, ủy ban này cũng phải đồng ý về ngân sách cuối cùng cho việc tài trợ cho DIP.

Trước khi phá sản vào cuối tháng 11/2022, khoản nợ của Core Scientific bao gồm 552,5 triệu USD tiền gốc chưa thanh toán theo các ghi chú chuyển đổi có bảo đảm cấp cao, 41,8 triệu USD của B. Riley và 242,5 triệu USD cho các giao dịch tài trợ thiết bị khác nhau.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr