Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ chấp nhận đơn thỉnh cầu của Coinbase để hỗ trợ Ripple trong trường hợp của SEC

Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã phê duyệt ứng dụng của Coinbase hỗ trợ Ripple trong vụ kiện với SEC.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr