Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Tên miền ٠٠٠.eth được giao dịch với mức giá 100 ETH

Hôm nay, tên miền ٠٠٠.eth được bán trên Opensea với mức giá 100 ETH, trở thành giao dịch cao thứ 5 trên ENS.

Comment Subcibe