Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Tạp chí Time NFT có bìa là Vitalik đã được đăng trên Ethereum và OpenSea

Tạp chí "Time" NFT với V God làm bìa đã được bán trên Ethereum, và sau khi kết thúc đợt airdrop đã được bán trên OpenSea

Comment Subcibe