Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Synthetix khởi chạy một cơ chế thanh toán bù trừ mới

Synthetix, một giao thức tài sản tổng hợp, đã đưa ra một cơ chế thanh toán bù trừ mới (SIP-148), cơ chế này đã chỉnh sửa hoàn toàn hệ thống trước đó, sẽ củng cố giao thức và đảm bảo rằng thanh toán bù trừ theo tầng sẽ không làm suy yếu tính ổn định của giao thức Synthetix.

Comment Subcibe