SushiSwap: Phát triển kế hoạch trả lại tiền cho người dùng

SushiSwap đã phát hành báo cáo cập nhật lỗ hổng RouteProcessor2, nói rằng nhóm phát triển đang xác định tất cả các địa chỉ bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng RouteProcessor2. Ngoài ra, SushiSwap đang lên kế hoạch trả lại số tiền đã giải cứu. Khi hoàn thành, nó sẽ được thông báo qua các thông báo trên Sushi Twitter và Discord.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr