Superchain hoàn thành vòng hạt giống trị giá 4 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Superchain đã hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 4 triệu USD để xây dựng một giao thức chỉ mục mở có thể nhanh chóng thu thập và tùy chỉnh dữ liệu blockchain cho các nhà phát triển sử dụng. Vào tháng 12/2022, công ty đã hoàn thành vòng tài trợ dẫn đầu bởi Blockchain Capital và cũng đã huy động được 1,25 triệu USD trong vòng tiền hạt giống vào tháng 12/2021, với sự tham gia của Maven11, KR1, Tokonomy và Fasanara.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr