Menu

Đăng ký Coin

Kích thước phải là 250px x 250px và tối đa 150kb - JPEG, PNG
Mô tả phải dài hơn 15 ký tự


Địa chỉ liên hệ của nhà phát triển

Đảm bảo rằng bạn chỉ gửi các hợp đồng tiền xu, không phải địa chỉ đơn giản.Mạng xã hộiImages dimensions must be 1000px x 630px and max 250kb - JPEG. Screenshots or representative images. Maximum 3 files.

Đường dẫn Youtube Coin