Stablecoin USN của Near đã vá một lỗ hổng smart contract

Decentral Bank, tổ chức phát hành đồng stablecoin thuật toán USN trên Near Protocol, tối 07/07 cho biết đã vá một lỗ hổng smart contract mà đã khiến 10 nghìn tỷ USN được phát hành.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr