Souls of Meta mở bán INO trên Binance NFT vào ngày 19/7

Souls of Meta mở bán INO theo thông tin như sau:

Thời gian:19/7 11:00 AM (UTC) – 20/7 11:00 AM (UTC)
Tổng cộng: 3750 Soulboxes
Giá bán: 80 BUSD

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr