Số lượng dự án crypto liệt kê trên CoinMarketCap vượt 20.000

Dữ liệu trên CoinMarketCap cho thấy đã có đến 20.172 dự án crypto được liệt kê tại thời điểm viết bài.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr