Số lượng đơn đặt hàng Bitcoin NFT vượt quá 100.000 và tổng phí giao dịch vượt quá 740.000 đô la Mỹ

Theo dữ liệu của Dune, số lượng Chữ khắc (tương tự như NFT) được đúc bằng Ordinals đã vượt quá 100.000 và tính đến thời điểm hiện tại là 101.944, trị giá hơn 740.000 đô la.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr