Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Số dư địa chỉ hợp đồng của lớp đồng thuận (trước đây là ETH2) vượt quá 11 triệu ETH

Theo giám sát dữ liệu trên chuỗi Tokenview, số dư địa chỉ hợp đồng lớp đồng thuận (ETH2 gốc) hiện tại là 11.028.738 ETH, tăng 272.656 ETH trong tuần qua.

Comment Subcibe